« بالش برای تزیین - نمونه ای از هنرهای دستی و هنرهای سنتی ایران | HOME

January 29, 2007

سوزن دوزی - مبداء ممقان دوزی

سوزن دوزی در بخش ممقان در 50 کیلو متری غرب تبریز از دیر باز رواج داشته است. در سالهای اخیر با توجه به در آمد اندکی که از این صنعت عاید سوزن دوز می شد، به تدریج علاقه به این هنر کاهش یافت.

ولی با مساعی سازمان صنایع دستی ،صنعت سوزن دوزی دوباره رونق پیدا کرده است . ماده اولیه سوزن دوزی که سابقا ابریشم طبیعی بود ، امروزه ابریشم مصنوعی است .

Posted at January 29, 2007 10:15 PM

Trackback Pings

TrackBack URL for this entry:
http://www.soozandoozi.ir/cgi-bin/mt/MT-3.2-en_US/mt-tb.cgi/38

Comments
Post a comment

Remember personal info?