« معرفی هنرهای سنتی استان آذربایجان غربی | HOME | بالش برای تزیین - نمونه ای از هنرهای دستی و هنرهای سنتی ایران »

January 29, 2007

رودوزی

 اصطلاح رودوزی يا رو کاری٫ به هنری گفته ميشود که طی آن نقوش مختلف بر روی پارچه های بدون نقش از طريق دوختن يا کشيدن قسمتی از نخهای تار و پود پارچه بوجود مي آید.

رودوزيهای سنتی ايرانی ٫آن دسته از هنرهای سنتی و صنايع دستی کشورمان ميباشد که بر اساس آن ٫ طرحها ونقوش سنتی با استفاده از انواع سوزن وقلاب و نظاير آن و ضمن بهره گيری از انواع نخهای رنگين يا فلزی بر روی پارچه دوخته مي شود و گاه نيز طرحها ونقوش با کشيدن بخشی از نخهای تار يا پود و يا تار وپود همراه با عمليات تکميلی ديگر بر روی پارچه پديد  مي آید. 

Posted at January 29, 2007 02:10 PM

Trackback Pings

TrackBack URL for this entry:
http://www.soozandoozi.ir/cgi-bin/mt/MT-3.2-en_US/mt-tb.cgi/36

Comments
Post a comment

Remember personal info?